Երևանում՝ 11:07,   18 Ապրիլ 2024

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  «ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ԱՃՈՒՐԴԻ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8-ԻՆ, ԺԱՄԸ՝ 12:00-ԻՆ, «ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՀԱՍՑԵՆ` Ք. ԵՐԵՎԱՆ, Դ.ԱՆՀԱՂԹԻ 23:
ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է
«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը

*Աճուրդի մասնակիցները վաճառվող լոտ(եր)ին կարող են ծանոթանալ սույն ծանուցման հրապարակման պահից մինչև աճուրդի բացմանը նախորդող օրը ընկած ժամանակահատվածում` յուրաքանչյուր երկեքշաբթիից - ուրբաթ օրերին ՝ ժամը 10:00-17:00 ընկած ժամանակահատվածում՝ դիմելով Լ. Բոգդանյանին  (099) 239 057 հեռախոսահամարով, ք.Երևան, Արարատյան փ. 90/2 հասցեում գտնվող պահեստային տարածքում:

Աճուրդը կանցկացվի դասական(գնի ավելացման) եղանակով:

Աճուրդին կարող են մասնակցել ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև համայնքները, որոնքընդհուպմինչև աճուրդիսկիզբըաճուրդային հանձնաժողովին եններկայացրել (հասցեն` ք. Երևան, Դ. Անհաղթի 23)անհրաժեշտփաստաթղթեր:

Աճուրդինմասնակցելուհամարանհրաժեշտփաստաթղթերնեն՝

     - աճուրդի նախավճարի մուծման անդորրագիրը (յուրաքանչյուրնախընտրածլոտիհամար), որիչափնէ՝գույքի (լոտի) մեկնարկայինգնի 5 տոկոսը, մուտքագրմանհաշիվնէ«Հայէկոնոմբանկ»ԲԲԸ-իթիվ 163518001652 դրամայինհաշիվը, վճարմաննպատակը՝աճուրդի նախավճար՝պարտադիրնշելովգույքիսեփականատիրոջանվանումը, լոտիհերթականհամարը.

     - անձնագիրը, իրավաբանականանձինք՝ նաևհիմնադիրևլիազորություններըհաստատողփաստաթղթերը, ինչպեսնաևանձնագրիևայդփաստաթղթերիպատճենները (յուրաքանչյուրնախընտրածլոտիհամար):

Վերընշվածփաստաթղթերիառկայությանդեպքումաճուրդայինհանձնաժողովըմասնակցինտրամադրումէմասնակցիվկայական(ներ):

Աճուրդինչենկարողմասնակցելայնանձինք, ովքերվաճառվողլոտինկատմամբչենկարողունենալսեփականությանիրավունք:

Աճուրդինկարողեններկագտնվելդիտորդներ` աճուրդիմասնակիցչհամարվողայնանձինք, ովքերվճարելենմուտքիվճար` 3000 դրամ:

Աճուրդիմասնակցիվկայականներըտրամադրվումեն, իսկդիտորդիտոմսերըվաճառվումեն`  «Աճուրդիկենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցեն` ք.Երևան, Դ.Անհաղթի 23) ընդհուպմինչևաճուրդիսկսվելը:

Աճուրդիմասնակիցներիանձնագրիևմասնակցիվկայական(ներ)իառկայությունըպարտադիրէ, լիազորվածանձիդեպքում՝նաևլիազորություններըհաստատողփաստաթղթերը:

Նախքանաճուրդիսկսվելը՝աճուրդայինհանձնաժողովըգրանցումէմասնակիցներինևյուրաքանչյուրմասնակցինտրամադրումէքարտ:

Աճուրդըվարումէաճուրդավարը: Աճուրդավարըմասնակիցներինառաջարկումէմեկնարկայինգնովգնելլոտը: Յուրաքանչյուրմասնակիցիրավունքունի, նախքանաճուրդավարիմուրճիկիերրորդհարվածը, ներկայացնելնորգնայինհայտ /բարձրացնելով իր մասնակցության քարտը/, որը պետքէգերազանցիմասնակիցներիկատարածնախորդգնայինհայտը` նվազագույնըհավելման (քայլի) չափով: Վերջինամենաբարձրգնայինհայտներկայացրածմասնակիցը, աճուրդավարիմուրճիկիերրորդհարվածիցհետո, համարվում էաճուրդիհաղթածմասնակից: Եթեմիքանիմասնակիցմիաժամանակգնայինհայտեններկայացրելհավասարչափով, որիցհետոավելիբարձրգնայինհայտչիներկայացվել, ապաաճուրդիհաղթածմասնակիցէհամարվումվիճակահանությանարդյունքներովընտրվածմասնակիցը:

Աճուրդավարի կողմից աճուրդի հաղթող համարված մասնակիցը տեղումստորագրում է  արձանագրությունը՝ աճուրդիարդյունքներիմասին:  Հաղթող ճանաչված  մասնակիցը  արձանագրությունը ստորագրմանօրվանիցսկսած 5 օրյաժամկետումպարտավոր է վճարելլոտի վաճառքի գինը, հաշվանցելովնախավճարը՝ աճուրդային հանձնաժողովին ներկայացնելով  վճարումը հավաստող  անդորրագիրը: Սահմանվածժամկետումվճարումները չկատարելու դեպքում՝հաղթող ճանաչված  մասնակիցըզրկվում է աճուրդի նախավճարից, իսկ լոտի աճուրդը համարվում է չկայացած:Այսդեպքումլոտ(եր)ը վաճառելունպատակովկազմակերպվում է նորաճուրդ՝ նույնպայմաններով:

Աճուրդում վաճառված լոտի գոյացած գինը նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափը չգերազանցելու դեպքում՝ հաղթող մասնակիցը աճուրդի արդյունքների մասին արձանագրության ստորագրման օրը վճարում է լոտի ամբողջ գումարը:

Աճուրդում չհաղթող մասնակցին, մուծված նախավճարը վերադարձվում է վերջինիս`մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրավոր դիմելուց հետո:

Լրացուցիչ տեղեկություններ  ստանալու համար կարող եք զանգահարել աճուրդիկազմակերպչին` հեռ. 011-24-55-51, կամդիմելք.Երևան, Դ.Անհաղթի 23 հասցեով, ինտերնետURL://www.spm.am:

Հնարավոր փոփոխություններն  ու լրացումները կհրապարակվեն այն ձևով, ինչպես կատարվել է աճուրդի մասին սույն հրապարակային ծանուցումը:

Հավելյալպարզաբանումներիհամարկարող եք զանգահարել 011-23-73-01 հեռախոսահամարով:

«Աճուրդիկենտրոն»պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

 

Աճուրդիանցկացմանկանոնակարգինծանոթանալուհամարսեղմելայստեղ՝http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121990

Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում


youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Բոլոր նորությունները    


Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Գործակալության մասին

Հասցե՝ Հայաստան, 0002, Երեւան, Սարյան փող 22, Արմենպրես
Հեռ.՝ +374 11 539818
Էլ-փոստ՝ [email protected]